Chủ đầu tư Thành phố Hà Nội Địa điểm Thành phố Hà Nội Quy mô Thời gian thực hiện 2007 Chia sẻ
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Công ty TNHH tư vấn Đại hoc Xây Dựng ( CCU ) đạt giải A cuộc thi kiến trúc

1