Chủ đầu tư CT TNHH Gang thép Hưng Nghiệp - Formosa - Hà Tĩnh Địa điểm Khu liên hợp gang thép Formosa - Hưng Nghiệp - Hà Tĩnh Quy mô Thời gian thực hiện 2016, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Chia sẻ
Hệ thống hồ sinh học xử lý bổ sung nước thải - Chỉ thị sinh học và kiểm soát sự cố cho khu liên hợp gang thép Formosa
1