Chủ đầu tư Địa điểm Sơn La Quy mô Thời gian thực hiện 2004 Chia sẻ
Nhà máy thủy điện Sơn La