Chủ đầu tư Đài truyền hình Việt Nam Địa điểm Thành phố Hà Nội Quy mô Thời gian thực hiện 1999 Chia sẻ
Ý tưởng kiến trúc tháp truyền hình Việt Nam

Công ty TNHH tư vấn Đại hoc Xây Dựng ( CCU ) đạt giải NHẤT cuộc thi kiến trúc

1